ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-487014  หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 053-487397 
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียน ทั่วไป

ร้องเรียน งานบุคคล

ร้องเรียนการทุจริตE-Learning

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/04/2558
วันนี้
190
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
273
เดือนที่แล้ว
2,711
ปีนี้
31,356
ปีที่แล้ว
27,856
ทั้งหมด
153,504
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1210 มี.ค. 2565
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 มี.ค. 2565
3ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.25603 มี.ค. 2565
4ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม3 มี.ค. 2565
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 25603 มี.ค. 2565
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 25602 มี.ค. 2565
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ฉบับ 42 มี.ค. 2565
8ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 2 มี.ค. 2565
9พระราชบัญญัติส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2556และที่แก้ไขเพิ่มเติม2 มี.ค. 2565
10ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.25522 มี.ค. 2565
11ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การจัดการศพตามประเพณี2 มี.ค. 2565
12ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็ก2 มี.ค. 2565
13ระเบียบศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน2 มี.ค. 2565
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 มี.ค. 2565
15รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25601 มี.ค. 2565
16ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 | ฉบับที่ 1-2 | ฉบับที่ 325 ก.พ. 2565
17พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254025 ก.พ. 2565
18พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254222 ก.พ. 2565
19พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255822 ก.พ. 2565
20พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255822 ก.พ. 2565

1 2   >>  >|